آشناترین غریب ، امام رضا علیه السلام فرمودند:

در چیدن میوه ای که نرسیده است، شتاب مکن، زیرا به وقتش آن را می چینی. بدان که تدبیرکننده تو بهتر می داند چه زمانی به حال تو مفیدتر است. پس به انتخاب او در همه کارهایت اعتماد کن تا اوضاعت به سامان شود و در (برآوردن) نیازهایت پیش از فرا رسیدن زمان آن ها شتاب مکن که دل و سینه ات تنگ می شود و نومیدی تو را فرا می گیرد.


منبع

البحار- جلد۷۸- صفحه۳۷۹