چرا خداوند در همین دنیا جزا نمی دهد ؟

پاسخ اول : به دیگران هم سرایت می کند

توضیح : بر فرض من یک سیلی به صورت مظلومی زدم و خداوند در همین دنیا مرا کیفر داد و مثلا دستم فلج شد ، هنگامی که به منزل می روم تمام بستگان که دست فلج شده مرا مشاهده می کنند رنج می برند ، در حالی که بستگان من گناهی نکرده اند آری ، دنیا جای سرایت است ، یعنی رنج و خوشی من به دیگران هم سرایت می کند .

ممکن است بگویید پس ما هیچ مجرمی را تادیب نکنیم ، زیرا بستگانش ناراحت می شوند ؟ ولی پاسخ این است هرگاه به خاطر ناراحت شدن چند نفر از بستگان دزد، مثلا دست او قطع نشود ، یک نوع دلهره در کل جامعه از طریق افراد فاسد بوجود می آید و در اینجا باز بی عدالتی است که ما به خاطر چند نفر امنیت کل جامعه را به خطر اندازیم

پاسخ دوم : مخالف اختیار و آزادی مردم است

توضیح : اگر خداوند در دنیا پاداش و کیفر دهد، مردم یا از روی ترس و یا طمع ، عمل بد انجام نمی دهند و خوب می شوند و این نوع خوبی قهری است و چندان ارزشی ندارد ، انسان باید مختار و آزاد باشد و گناه نکند

................................................................................................................................

با ما همراه باشید در کانال پرواز بسوی سعادت

telegram.me/parvazbsaadat