برخی از مهارتهای زندگی شبیه مهارتهای رانندگی است. شاید مهمترین مهارت رانندگی این باشد که در لحظه خطر بتواند فرمان ماشین را به سرعت به طرف مناسب بچرخاند. مهمترین مهارت زندگی هم تغییر جهت نگاه در بحرانهاست. مثلا انسان بتواند در اوج یک بحران به یک موضوع منفی، مثبت نگاه کند.